خوش آمدید
سایت اختصاصی سید محمد ایازی : آرشیو مطالب

مهر-ماه 1397

مطالبنظراتمشاهدهامتیازتاریخعمليات
Farsi فعالیت در NGOهای تخصصی06800يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi مقالات و انتشارات06930يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi سوابق آموزشی06430يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi سوابق پژوهشی06920يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF 
Farsi سوابق اجرائی06840يكشنبه 8 مهر ماه 1397چاپ فایل PDF ماه مورد نظر را از لیست انتخاب کنید :