خوش آمدید

20000

چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات

چند نکته در زمینه تشخیص اراضی ملی و مستثنیات

 در زمینه زمین مرجع کردن عکسهای هوائی بویژه استفاده از عکسهای هوائی 1:20000 دهه چهل شمسی در زمینه تشخیص اراضی ملی چند نکته تکمیلی باستحضار میرسد:

1- با توجه به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 27/10/1341 هيأت‌وزيران) و نیز ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1373.7.16 ، یکی از منابع قابل استناد در این زمینه عکس های هوائی پوششی کشور در سالهای 1345 تا 1349 می باشد که به مقیاس 1:20000 عکسبرداری گردیده است.

2-  پس از معاینه محل و نقشه برداری از اراضی متنازع فیه باید جفت عکس هوائی مربوطه از طریق اندکسهای سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیائی شناسائی و پس از زمین مرجع نمودن با استفاده از علائم عکسی گوشه عکس Fiducial Mark و نیز نقاط کنترل (نقاطی که در عکس و زمین معلوم بوده و در مرحله نقشه برداری مختصات دقیق آن تعیین گردیده است) نسبت به جانمائی محدوده متنازع فیه روی عکس هوائی اقدام گردد.

ادامه مطلب